Flintshire's Local Development Plan

spatial_option5.png

Flintshire will be publishing the next stage of the Local Development Plan next Thursday (9th November) and will be inviting feedback.

This consultation sets out how many houses Flintshire believe are needed in the county up until 2030 and how they should be distributed. 

This stage of the consultation will also give the first indication of the assessment of Candidate sites and how they match up with the council's strategy - that doesn't mean anything at this stage though, just an indication.

Confusingly, the Council will also be reopening the call for new candidate sites. 

This is the full wording of the council's announcement today. As soon as the documents are published, we will share them online.


Pre-Deposit Proposals Public Consultation (Preferred Strategy)
Flintshire Local Development Plan 2015 – 2030

I am writing to inform you that Flintshire County Council is consulting on its Preferred Strategy for the Flintshire Local Development Plan (LDP).

The Preferred Strategy document outlines the Plans vision, issues and objectives, preferred level of growth and preferred spatial strategy. It identifies two Strategic Sites and Strategic Policies. The Pre-Deposit Proposals documents are as follows:

 • Preferred Strategy
 • Integrated Impact Assessment – Interim Report (Sustainability Appraisal (SA) and Strategic Environmental Assessment (SEA) including a Non-Technical Summary)
 • Habitat Regulations Assessment (HRA) Screening Report

The Preferred Strategy is also accompanied by a range of other documents including a summary leaflet and background papers which are all available online. 

A Background Paper is also available in which the sites on the Candidate Sites Register have been assessed in terms of broad conformity with the Preferred Strategy. It also explains that new or alternative sites may also now be submitted for consideration. This Background Paper will be available on–line and at consultation and exhibition venues.

Copies of the Pre-Deposit Proposals documents are available for public inspection from Thursday 09 November 2017 until Thursday 21 December 2017:

 • On the Council’s website www.flintshire.gov.uk/ldp
 • At County Hall Main Reception during normal opening hours
 • At Flintshire Connects Offices in Buckley, Connah’s Quay, Flint, Holywell and Mold and at all libraries, during normal opening hours
 • At an exhibition in County Hall Main Reception for the 6 week consultation period
 • At the following exhibitions during normal opening hours:

o    Buckley Library, Deeside Library (Leisure Centre), Holywell Library and Mancot Community Library between Thursday 9th November and Wednesday 29th November 

o    Broughton Library, Flint Library and Mold Library between Thursday 30th November and Thursday 21st December

Comments on the Pre-Deposit Proposals documents, the Candidate Sites Assessment and other supporting information, as well as the submission of alternative sites must be made in writing and received by the Council by 5pm on Thursday 21 December 2017. All representations must clearly identify the subject matter, any change sought and the reasoning. Representations can be made by one of the following methods:

 • Using the on-line consultation portal (this will require respondents registering to use the Objective Keystone system on the Council’s website)
 • Using the comments form
 • Using the alternative site submission form
 • By e-mail to developmentplans@flintshire.gov.uk
 • By writing to Andrew Farrow, Chief Officer (Planning and Environment), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF

Representations made during this pre-deposit (Preferred Strategy) stage will not be considered by the Inspector appointed to carry out the independent examination.

The next stage of the plan preparation process will be the ‘deposit’ stage when the deposit LDP will be consulted upon and representations sought.

Any queries can be directed to the helpline 01352 703213 or the e-mail address above.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynigion Cyn-adneuo (Strategaeth a Ffefrir)
Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint 2015 – 2030

 Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu bod Cyngor Sir y Fflint yn ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Cyngor Sir y Fflint.

Mae dogfen y Strategaeth a Ffefrir yn amlinellu gweledigaeth y Cynllun, y materion a’r amcanion, y lefel twf ddewisol a’r strategaeth ofodol ddewisol. Mae’n nodi dau Safle Strategol a Pholisïau Strategol. Dyma ddogfennau'r Cynigion Cyn-adneuo:

 • Y Strategaeth a Ffefrir
 • Asesiad o'r Effaith Integredig – Adroddiad Interim (Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol gan gynnwys Crynodeb Annhechnegol)
 • Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Mae amrediad o ddogfennau eraill hefyd yn cyd-fynd â’r Strategaeth a Ffefrir, gan gynnwys taflen grynodeb a phapurau cefndir, sydd oll ar gael ar lein. 

Hefyd, mae Papur Cefndir ar gael lle mae’r safleoedd sydd ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol wedi cael eu hasesu o ran cydymffurfiaeth fras â’r Strategaeth a Ffefrir. Mae hefyd yn egluro y gellir cyflwyno safleoedd newydd neu safleoedd amgen i’w hystyried yn awr. Bydd y Papur Cefndir hwn ar gael ar-lein ac i’w ddarllen yn y lleoliadau arddangos ac ymgynghori.

Mae copïau o ddogfennau’r Cynigion Cyn-adneuo ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio o ddydd Iau 9 Tachwedd tan ddydd Iau 21 Rhagfyr 2017:

 • Ar wefan y Cyngor www.siryfflint.gov.uk/cdll
 • Ym Mhrif Dderbynfa Neuadd y Sir yn ystod yr oriau agor arferol
 • Yn Swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug ac ym mhob llyfrgell, yn ystod yr oriau agor arferol
 • Mewn arddangosfa ym Mhrif Dderbynfa Neuadd y Sir yn ystod y cyfnod ymgynghori o 6 wythnos
 • Yn yr arddangosfeydd canlynol yn ystod yr oriau agor arferol:

o    Llyfrgell Bwcle, Llyfrgell Glannau Dyfrdwy (Canolfan Hamdden), Llyfrgell Treffynnon a Llyfrgell Gymunedol Mancot rhwng dydd Iau 9 Tachwedd a dydd Mercher 29 Tachwedd 

o    Llyfrgell Brychdyn, Llyfrgell y Fflint a Llyfrgell yr Wyddgrug rhwng dydd Iau 30 Tachwedd a dydd Iau 21 Rhagfyr

Rhaid cyflwyno sylwadau am ddogfennau’r Cynigion Cyn-adneuo, yr Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol a gwybodaeth ategol arall, yn ogystal â chyflwyno safleoedd amgen, yn ysgrifenedig i’r Cyngor erbyn 5pm ddydd Iau 21 Tachwedd 2017.  Rhaid i’r holl sylwadau nodi’r pwnc, unrhyw newid a geisir a’r rhesymau yn glir. Gellir cyflwyno sylwadau trwy un o’r dulliau canlynol:

 • Defnyddio’r porth ymgynghori ar-lein (bydd angen i ymatebwyr gofrestru i ddefnyddio’r system Objective Keystone ar wefan y Cyngor er mwyn gwneud hyn)
 • Defnyddio’r ffurflen sylwadau
 • Defnyddio’r ffurflen cyflwyno safleoedd amgen
 • Anfon neges e-bost i developmentplans@flintshire.gov.uk
 • Ysgrifennu at Andrew Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF

Ni fydd sylwadau a wneir yn ystod y cyfnod cyn-adneuo (Strategaeth a Ffefrir) hwn yn cael eu hystyried gan yr Arolygydd a benodir i gynnal yr archwiliad annibynnol.

Cam nesaf y broses o baratoi’r cynllun fydd y cyfnod ‘adneuo’ pan fydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar y CDLl adneuo a sylwadau yn cael eu ceisio. 

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau i’r llinell gymorth, sef 01352 703213 neu i'r cyfeiriad e-bost uchod.